Bolagsordning


NFO Drives AB (publ)    Org.nr 556529-9293

2011-04-28

________________________________________________________

§ 1    Firma
Bolagets firma är NFO Drives AB (publ).

§ 2    Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

§ 3    Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av frekvens­omriktare och andra elektronikutrustningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4    Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

§ 5    Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

§ 6    Styrelse och revisorer
Styrelsen består av tre – tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna skall utses för en mandatperiod om ett (1) år.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 7    Kallelse
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom att annonsera i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett samt däri begränsad information om den förestående bolagsstämman

§ 8    Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9    Bolagsstämma
Årsstämma hålles inom sex månader efter räkenskaps­årets utgång. Bolagsstämma kan hållas i Svängsta, Blekinge län, eller i Lund, Skåne län.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1)      Val av ordförande vid stämman
2)      Upprättande och godkännande av röstlängd
3)      Godkännande av dagordning
4)      Val av en eller två protokolljusterare
5)      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6)      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7)      Beslut
a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
före­kommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)       om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8)      Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
9)      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10)    Val av styrelse och – i förekommande fall – revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11)    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00.  Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.  Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§ 10  Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall anses vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

_________________________

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma 2011-04-28 intygas:

……………………………………………………

Svante Carlsson, styrelseordförande i NFO Drives AB (publ)