Delårsrapport Q2 2013 för NFO Drives

 • Faktureringen under perioden uppgick till 10,1 MSEK (8,6 MSEK) en ökning med 1,5 MSEK (17,4 %).  
   
 • Resultat efter skatt för perioden uppgår till -2,7 MSEK (-1,6) en minskning med 1,1 MSEK.
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (157 milj aktier).
   
 • Processen med att UL-certifiera frekvens­omriktaren NFO Sinus för USA-marknaden har startats upp. Certifieringen görs på uppdrag av DeLaval, som planerar att introducera den störningsfria NFO-tekniken på den amerikanska marknaden.
   
 • Miljonorder på frekvensomriktare NFO Sinus erhölls från Tyskland. Omriktarna var avsedda för en större anläggning med dränkbara pumpar. Vid val av leverantör spelade den störningsfria NFO-tekniken en avgörande roll då omriktarna skulle installeras med jordfels­brytare. Värdet på ordern uppgick till drygt 2 miljoner kronor. 

Efter perioden

 • Genom ett nytecknat avtal fördjupar NFO Drives sitt samarbete med Nicotra Gebhardt som åter­försäljare av frekvens­omriktaren NFO Sinus. Bolaget stärker därmed sin position inom fastighets­ventilation på den svenska marknaden.

 

Samarbetet med DeLaval fortsätter i mycket god anda, och diskussioner om utveckling av produkter för ytterligare marknader fortsätter. Potentialen i samarbetet med De Laval är mycket stor eftersom det används många elektriska motorer i en miljö för mjölkproduk­tion. Vill man ha en helt störningsfri miljö samtidigt som man sparar energi så är NFO Drives det enda alternativet.

Som tidigare kommunicerats har försäljningen av större omriktare till DeLaval inte utvecklats i den takt som förväntats vilket återspeglar sig i omsättningen för första halvåret 2013. Enligt nya prognoser från kunden kommer försäljningstillväxten av dessa produkter att ta längre tid än vad som tidigare kommunicerats. Däremot går försäljningen av de mindre omriktarna enligt plan.

NFO ser att intresset för företagets produkter fortsätter att öka. Under kvartalet har en ny marknadschef anställts och bolaget har slutit nya avtal med återförsäljare. De marknads-satsningar som gjorts kommer att öka bolagets försäljning av standard-produkter.

Bolaget genomför nu en omfattande produktutveckling för att bredda sortimentet och för att få en mer kostnadseffektiv produktion. Detta arbete fortskrider enligt plan och ledningen är övertygad om att det på sikt kommer att få stor betydelse för bolagets framtida resultat.

Andra kvartalets resultat ligger betydligt under styrelsens förväntningar beroende på förskjutningen av beställningar från DeLaval. Försäljningen av standardprodukter under inledningen av tredje kvartalet gör att ledningen förutser att NFO Drives kommer att visa ett positivt resultat för andra halvåret 2013. För 2014 förutses väsentligt ökad omsättning och ett positivt resultat för helåret. Styrelse och ledning har oförändrat stora förväntningar på fortsatt stark tillväxt för NFO Drives under lång tid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

Nästa rapport (Delårsbokslut Q3 2013) kommer att publiceras den
12 november 2013.

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

PDF-dokument - NFO Drives Delårsrapport Q2 2013

Topics:
  Posted by on augusti 29, 2013

 

Articles related to Delårsrapport Q2 2013 för NFO Drives