Kommuniké från årsstämma 2013

VD:s redogörelse – Johan Johansson, VD på bolaget, presenterade bolagets positiva utveckling de tre senaste åren: Omsättningen har ökat med 17,1 miljoner (241 %), exportens andel har ökat från 22 % till 82 % och resultatet har förbättrats med 10,3 miljoner. En stor del av framgången beror på det långsiktiga samarbetet med DeLaval International.

Inom försäljning fokuserar nu bolaget på att nå fler större OEM-kunder och att bygga upp ett starkare åter­försäljarnät för att nå en stabil ökad försäljning under de kommande åren. Som en del i det arbetet har en försäljansvarig rekryterats.

Under året har arbetet med att utveckla en ny generation av produkter startats upp för att få fram en produktserie med lägre produktionskostnad, förbättrat användargränssnitt och högre effekter.

V id bolagsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat m.m. Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.

Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2012 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.                                                    

Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Svante Carlsson, Karlskrona, Lennart Persson, Jakobsberg, Ulf Hugmark, Stockholm och Jan R. Nilsson, Malmö och nyvaldes Lars Elmberg, Karlshamn.

Svante Carlsson omvaldes till ordförande vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman.

Nomineringskommitté Kurt Hjertberg, Malmö och Peter Lilliehöök (sammankallande), Stockholm och Lars Elmberg, Karlshamn omvaldes.

MER INFORMATION lämnas av Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330  e-post

NFO Drives AB (publ) är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.  NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

 

Topics:
  Posted by on april 26, 2013

 

Articles related to Kommuniké från årsstämma 2013