NFO Drives offentliggör Bokslutskommuniké för 2012

 • Faktureringen under fjärde kvartalet uppgick till 9,0 MSEK (5,8 MSEK) en ökning med 3,2 MSEK (55 %) 
 • Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgår till 0,3 MSEK (0,1 MSEK) en ökning med 0,2 MSEK 
 • Faktureringen under året uppgick till 24,2 MSEK (12,9 MSEK), vilket är en ökning med 11,3 MSEK (88 %) 
 • Resultatet efter skatt för året uppgår till -0,7 MSEK (-4,2 MSEK) vilket är en förbättring med 3,5 MSEK (83 %) jämfört med före­gående år.
 • Resultatet per aktie för året uppgår till 0,00 SEK  (-0,03 SEK) /196 milj aktier (138 milj aktier).

 

 • En ny kund erhölls från den tyska maskintillverkaren CeramDry. Före­taget tillverkar och säljer torkkammare för produktion av tegel och keramik. Affären utgör första delen i ett större energispar-projekt hos tegelpannetillverkaren Erlus.
 • En större order erhölls från ICA Fastigheter avseende frekvens­omriktare NFO Sinus till ICAs centrala kyllager utanför Helsingborg.
 • Mångmiljonprojektet till DeLaval utökades inom ramen för det lång­siktiga samarbetsavtalet. Projektet, som omfattar frekvens­omriktare i effektstorlek 5,5 kW, utökades till att omfatta fler enheter i samma produktfamilj i effekt­storlek 4 kW och 3 kW.
 • Ytterligare en större order erhölls från det tyska eventföretaget LKE Lasershow Technik GmbH. Ordern avsåg frekvensomriktare NFO Sinus till en installation i Kina under våren.
 • Johan Johansson tillträdde som ny VD den 1 april 2012.
 • Ett långsiktigt avtal slöts med Flextronics om tillverkning av frekven­­s­omriktare.
 • Utöver tidigare 2,2 kW omriktare, påbörjades även leveranser av serie­tillverkade enheter till DeLaval i effektstorlek 5,5 kW, 4 kW och 3 kW under hösten.
 • DeLaval International marknadsförde under hösten ”DeLaval NFO Drive” på flera internationella fackmässor.  
 • Bolaget genomförde under året dels en riktad nyemission dels en emission med företräde för befintliga aktieägare. Totalt tillfördes bolaget 18,4 MSEK, före emissionskostnader. 
 • Vid bolagsstämman i april omvaldes styrelsen bestående av Svante Carlsson (ordf.), Lennart Persson, Ulf Hugmark och Jan R. Nilsson. Lars Elmberg utsågs till suppleant.

 

NFO Drives har under 2012 presterat en mycket stor försäljningsökning och årets båda sista kvartal visar ett positivt resultat vilket är första gången i bolagets historia.

Bolagets resultat för 2012 har också förbättrats väsentligt, även om det inte riktigt når ett positivt helår. Den huvudsakliga anledningen till detta är att en av NFOs underleverantörer inte kunde genomföra en större orderbekräftad leverans innan årsskiftet. Det innebar att NFO inte kunde fakturera full volym under 2012. Förseningen berodde på en temporär produktionsstörning som inte beräknas återkomma. Leveransen och faktureringen skedde under inledningen av 2013.

I och med den företrädesemission, som genomfördes under det fjärde kvartalet, har bolaget en finansiellt stark position. Det innebär en stark förhandlingsposition både mot kunder och mot leverantörer.

De goda finanserna möjliggör också att man kan genomföra en omfattande produkt­utveckling som borgar för att NFO Drives även i fortsättningen kommer att kunna erbjuda en produkt i teknologins framkant och erövra nya marknader.

Samarbetet med DeLaval fortsätter i positiv anda, och det är tydligt att NFO Drives produkter har ett stort värde för en miljövänlig mjölkproduktion. En del av NFOs produktutveckling sker också för att tillmötesgå DeLavals behov av ytterligare versioner av frekvensomriktare.

DeLavals inköp av frekvensomriktare i effektstorlek 2,2 kW har nu etablerat sig på prog­nosti­cerad nivå efter en något långsammare marknadsintroduktion än förväntat. Ledningen för NFO Drives har uppfattningen att motsvarande fördröjning av försälj­nings­start kommer att ske även för de större omriktarna. Det kommer att påverka prognosti­cerad omsättnings­tillväxt på kort sikt, men därefter förväntas för­säljningen nå upp till de nivåer som tidigare kommunicerats. Enligt OECD kommer mjölk­­produktionen globalt att öka de närmaste åren. Det är NFO:s bedömning att automatiserings­graden samtidigt ökar.

Avslutningsvis kan man notera att bolaget nu lyckats etablera sig som en viktig teknik­leverantör för krävande kunder. De utmaningar som nu väntar handlar om hur bolaget skall kunna öka marknadsandelar och lönsamhet i ett relativt väl­kapitaliserat bolag. Styrelse och ledning har därför stora förväntningar på en fortsatt stark tillväxt för NFO Drives under lång tid.

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För mer information se bifogad PDF-fil  

pdf
  NFO Drives Bokslutskommunike 2012   

Årsredovisning kommer att publiceras den 3 april 2013 på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se.

 Ordinarie årsstämma hålls i Svängsta den 26 april 2013 kl. 13.30.

Kvartalsrapporter för 2013 beräknas föreligga för Q1 den 14 maj, Q2 den 20 augusti och Q3 den 12 november.
Preliminär bokslutskommuniké för 2013 beräknas föreligga den 18 februari 2014.

 

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar störningsfria frekvens­omriktare för styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida http://www.nfodrives.se

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

Topics:
  Posted by on februari 18, 2013

 

Articles related to NFO Drives offentliggör Bokslutskommuniké för 2012