NFO Drives offentliggör Delårsbokslut Q1 2013

 • Faktureringen under första kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (4,8 MSEK) en ökning med 0,3 MSEK (6,3 %)
   
 • Resultat efter skatt för första kvartalet uppgår till -1,2 MSEK (-0,3) en minskning med 0,9 MSEK
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till0,01 SEK  (0,00 SEK) / 196 milj aktier (157 milj aktier).

Händelser efter periodens slut 
 

 • DeLaval har beställt UL-certifiering av sina frekvensomriktare för att produkten ska bli godkänd för försäljning på USA-marknaden. 
   
 • En artikel om NFO presenteras i Ny Teknik.  
   
 • Vid årsstämman den 26 april 2013 och på det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Svante Carlson till ordförande och Lars Elmberg, Ulf Hugmark, Jan R. Nilsson samt Lennart Persson till ordinarie styrelseledamöter.


Bolaget NFO Drives genomgår för tillfället en stor omställning från att ha varit ett förhoppningsbolag baserat på en världsunik teknologi till att bli ett stabilt industribolag med en etablerad kundkrets och etablerade produkter. Det är en lång och tidskrävande process innan bolaget nått hela vägen dit men resan har påbörjats på ett positivt sätt.

Inom försäljningsorganisationen fortsätter arbetet med att stärka bolagets åter­försäljarnät både i Sverige och i resten av Europa för att kunna öka försäljningen på sikt.

Under perioden har mycket arbete lagts ned på att säkerställa leverantörernas förmåga att producera med den kvalitet och leveranssäkerhet som krävs med de kunder som bolaget nu har. Ledningen bedömer att bolaget har gjort stora framsteg inom området.

För att bolaget skall kunna fortsätta att utvecklas positivt och expandera som planerat är det viktigt att bolaget kan leverera störningsfria frekvens­omriktare, som motsvarar nya krav på marknaden. Därför sker nu en teknisk översyn av nuvarande produkter så att utvecklingen styrs åt rätt håll när det gäller kostnadsbild, effektstorlekar och funktionalitet – ett viktigt arbete som kommer att ge positiva effekter på bolagets lönsamhet.

Försäljningen i första kvartalet 2013 var svagare än förväntat. Det beror på att infasningen av NFO:s produkter i DeLavals produkt­program går långsammare än förväntat och därmed har beställningar inte lagts enligt de prognoser som tidigare lämnats. Fördröjningen kan komma att påverka även andra kvartalet. Samtidigt visar DeLaval ett stort förtroende för NFO och dess produkter. Detta stärks nu ytterligare genom att man beställt anpassning och certifiering av produkterna för USA-marknaden.

Styrelsen för NFO ser mycket positivt på bolagets framtid och en kraftig försäljningsökning förväntas under de närmaste åren om utvecklingen går som planerat.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa delårsrapport publiceras 2013-08-20.

PDF-dokument - pdf För fullständig rapport se NFO Drives_Delårsbokslut Q1 2013
Topics:
  Posted by on maj 14, 2013

 

Articles related to NFO Drives offentliggör Delårsbokslut Q1 2013