DELÅRSRAPPORT Q1 2014

 • Faktureringen under första kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (5,1 MSEK) en ökning med 1,3 MSEK (27 %).
   
 • Det operativa resultatet efter skatt för första kvartalet uppgår till -1,1 MSEK (-1,2) en förbättring med 0,1 MSEK.
   
 • Bolaget har reserverat kostnader för produktionseffektivisering och organisationsförändring uppgående till 1,6 MSEK varav 0,6 MSEK avser råvarulager och 1,0 MSEK avser lönekostnader. Nettoresultatet uppgår därmed till –2,7 MSEK (-1,2) en minskning med 1,5 MSEK.
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (-0,01 SEK) /196 milj aktier (196 milj aktier).
   
 • Bolaget har beslutat att fokusera verksamheten på utveckling och försäljning och ändrar organisationen så att all produktion förläggs externt.

Händelser efter periodens slut
 

 • Vid årsstämman den 25 april 2014 omvaldes Svante Carlson, Lars Elmberg, Ulf Hugmark, Jan R. Nilsson och Lennart Persson till ordinarie styrelse­ledamöter. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Svante Carlson till ordförande. 
   
 • En större order erhölls från Tyskland avseende frekvens­omriktare NFO Sinus för reglering av dränkbara pumpar. Ordern, vars värde uppgår till närmare en halv miljon kronor, förväntas följas av ytterligare order.

 

NFO Drives AB ökade sin omsättning under första kvartalet 2014 med 27% jämfört med motsvarande period förra året. Med hänsyn tagen till de order och de prognoser bolaget fått från de viktigaste kunderna förväntas omsättningen öka i motsvarande grad för helåret 2014.

I januari beslutade bolaget att rationalisera produktionen genom att upphandla den externt. Sammanlagt har bolaget reserverat knappt 1,6 MSEK under kvartalet som i huvudsak avser att motsvara kostnaderna för denna förändring. Dessa engångskostnader kommer således inte att belasta kommande kvartal och investeringen förväntas betala sig inom mindre än två år.

Den utveckling av nya produkter med högre effekter som genomförs innebär att NFO Drives ökar sin marknadstäckning med 60 % samtidigt som produktions­kostnaderna minskar väsentligt. Ny teknik och teknologiska framsteg i projektet utgör grunden för de lösningar som gör att vi kan uppnå de effekter som nu planeras. Bolaget förväntas presentera de nya produkterna på marknaden under 2015.

Prognosticerade beställningar från bolagets viktigaste kund, DeLaval, har under våren ökat kraftigt samtidigt som DeLaval efterfrågar ett mer fördjupat och omfattande samarbete. Det finns därför en mycket stor potential för ytterligare försäljning till DeLaval både för de nuvarande produkterna som för nya produkter då man ännu inte introducerat NFO-omriktare på alla geografiska marknader och i alla marknadssegment.

Försäljnings- och marknadsarbetet fokuseras på att finna nya OEM-kunder och att stärka samarbetet med återförsäljarna. Detta är ett långsiktigt arbete som avser att bygga långsiktiga relationer. Det är nödvändigt att investera i detta arbete för att kunna nå en ökad försäljning till en rimlig kostnad.

I enlighet med bolagets långsiktiga strategi investeras nu i produktutveckling, produktionseffektivisering och marknadsinsatser för att kunna åstadkomma en stabil omsätt­ningstillväxt under lönsamhet. Styrelsen förväntar sig ett positivt rörelseresultat under 2014 och ser fortsatt mycket positivt på bolagets framtid.

 Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Läs mer i den kompletta rapporten:

PDF-dokument - NFO Drives Kvartalsrapport Q1 2014

Topics:
  Posted by on maj 13, 2014

 

Articles related to DELÅRSRAPPORT Q1 2014