Delårsrapport Q2 2014

 • Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK) en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %).
   
 • Det operativa resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,9 MSEK (-2,7 MSEK) en förbättring med 0,8 MSEK.  
   
 • Bolaget reserverade i första kvartalet kostnader för produktions­effektivisering och organisationsförändring uppgående till 1,6 MSEK varav 0,6 MSEK avsåg råvarulager och 1,0 MSEK avsåg lönekostnader. Nettoresultatet uppgår därmed till – 3,5 MSEK (-2,7) en minskning med 0,8 MSEK.  
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,02 SEK  (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).  

Händelser under perioden
 

 • Vid årsstämman den 25 april 2014 omvaldes Svante Carlson, Lars Elmberg, Ulf Hugmark, Jan R. Nilsson och Lennart Persson till ordinarie styrelse­ledamöter. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Svante Carlson till ordförande. 
   
 • En större order erhölls från Tyskland avseende frekvens­omriktare NFO Sinus för reglering av dränkbara pumpar. Ordern, vars värde uppgår till närmare en halv miljon kronor, förväntas följas av ytterligare order.

Händelse efter periodens slut  
 

 • Bolaget erhöll den förväntade följdordern för dränkbara pumpar från Tyskland på ytterligare cirka en halv miljon kronor, vilket gör att värdet för hela affären blir ca en miljon kronor.

NFO Drives AB ökade även andra kvartalet sin omsättning med 27% jämfört med  mot­svarande period förra året. Med hänsyn tagen till de order och de prognoser bolaget fått från de viktigaste kunderna förväntas omsättningen öka i motsvarande grad för helåret 2014 jämfört med 2013.

Det operativa resultatet för andra kvartalet innebär en stark förbättring jämfört med motsvarande period förra året trots att bolaget under perioden haft ökade kostnader för produkt­utveckling, produktions­effektivisering och marknadsinsatser.

Prognosticerade beställningar från bolagets viktigaste kund, DeLaval, fortsätter att öka kraftigt samtidigt som DeLaval initierat ett fördjupat samarbete. Styrelsens bedömning är att försäljningen till DeLaval kommer att fortsätta öka under överskådlig tid samt att ytterligare NFO-produkter kommer att kunna introduceras i nuvarande och nya marknads­segment.

Försäljnings- och marknadsarbetet fokuseras på att finna nya OEM-kunder och att stärka samarbetet med återförsäljarna. Detta är ett långsiktigt arbete som avser att bygga långsiktiga relationer som ännu inte gett resultat i form av ökad försäljning. Det är nöd­vändigt att investera i detta arbete för att kunna nå en högre omsättning till en rimlig kostnad.

NFO Drives produktutveckling följer plan och de nya produkter som presenteras under 2015 innebär att produktionskostnaderna kommer att minska ytterligare och att marknads­täckningen kommer att öka.

I enlighet med bolagets långsiktiga strategi investeras nu i produktutveckling, produktions­effektivisering och marknadsinsatser för att kunna åstadkomma en stabil omsätt­nings­tillväxt under lönsamhet.

Styrelsen förväntar sig ett positivt operativt resultat under 2014 och ser fortsatt mycket positivt på bolagets framtid.

Läs mer i den kompletta rapporten:               

PDF-dokument - NFO Drives Delårsrapport Q2 2014

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport (Delårsbokslut Q3 2014) publiceras den 11 nov 2014. 

Mer information lämnas av 
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

Topics:
  Posted by on augusti 26, 2014

 

Articles related to Delårsrapport Q2 2014