Delårsrapport Q3 2014

Period 1/1 –30/9 2014

 • Faktureringen under perioden uppgick till 19,9 MSEK (17,4 MSEK) en ökning med 2,5 MSEK (14,4 %).
   
 • Det operativa resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,7 MSEK (-1,8 MSEK) en förbättring med 0,1 MSEK.
   
 • Bolaget reserverade i första kvartalet kostnader för produktions­effektivisering och organisationsförändring uppgående till 1,6 MSEK varav 0,6 MSEK avsåg råvarulager och 1,0 MSEK avsåg lönekostnader.
  Nettoresultatet uppgår därmed till – 3,3 MSEK (-1,8) en minskning med 1,5 MSEK.

   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till0,02 SEK  (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).
   
 • Rörelsens redovisade varukostnader är 12 435 tkr av dessa utgör reservation 560 tkr. Rörelsens redovisade personalkostnader är 6 878 tkr och av dessa utgör reservation 205 tkr.

Händelser under perioden
 

 • Produktionen av frekvensomriktarna har nu enligt plan flyttats från Svängsta till extern leverantör.
   
 • Bolaget erhöll en följdorder från Tyskland avseende dränkbara pumpar. Orderbeloppet uppgick till cirka en halv miljon kronor. Tillsammans med den tidigare ordern, som erhölls under våren 2014, uppgick värdet för hela affären till cirka en miljon kronor.

Händelse efter periodens slut
 

 •  Bolaget erhöll en uppföljningsorder från ICA på frekvensomriktare NFO Sinus till ICAs tillbyggnad av det stora kyllagret i Långeberga för styrning av ventilationsaggregat och fläktar.   

 

NFO Drives visar ett positivt rörelseresultat för årets tredje kvartal, och ledningen förväntar sig att det i fortsättningen kommer att vara normalfallet för bolaget. 

Beställningarna från bolagets största kund DeLaval utvecklar sig gynnsamt. Försäljningen av de mindre omriktarna på 2,2 kW har nu stabiliserats på en relativt hög nivå, samtidigt som vi sett en betydande ökning av beställningarna av de mellanstora omriktarna på upp till 5,5 kW under året. Dessutom beräknas de första leveranserna av de större omriktarna på 7,5 kW att ske under slutet av 2014. Förutom detta har NFO inlett utvecklingen av ytterligare produkter för DeLavals räkning.

NFO Drives har nu genomfört utlokaliseringen av all produktion till underleverantörer, vilket för kommande budgetår kommer att resultera i ökad lönsamhet.

För första gången på närmare tio år kommer NFO att inom kort lansera en ny produkt för högre effekter än tidigare. Detta är ett första steg i att utöka bolagets produktutbud. Detta har möjliggjorts genom den satsning på forskning och utveckling som bolaget genomför. Tack vare detta kommer NFO Drives kunna nå betydligt fler kunder för frekvensomriktare än tidigare.

I samband med introduktionen av nya produkter kommer bolaget att utöka sina marknads- och säljinsatser för att kunna nå de nya kundgrupperna. Även om det initialt kommer att innebära ökade kostnader så förväntas det generera ytterligare försäljning under en lång tid framöver.

Bolaget har under de senaste åren genomfört omfattande investeringar i bolagets förändringsarbete och styrelsen förväntar sig att effekterna av investeringarna kommer att synas under de närmaste åren. Styrelsen ser därför fortfarande mycket positivt på bolagets framtid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport (bokslutskommuniké för 2014 ) publiceras den 17 februari 2015. 

PDF-dokument - Läs hela rapporten NFO Drives Delarsrapport Q3 2014

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Topics:
  Posted by on november 11, 2014

 

Articles related to Delårsrapport Q3 2014