Kommuniké från årsstämma i NFO Drives AB

VD:s redogörelse
Johan Johansson, VD på bolaget, redogjorde för hur bolaget nu investerar i nyare produkter, effektivare produktion och förstärker försäljningsorganisationen för att lägga grunden för ökad tillväxt.


Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2013 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.                          

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Svante Carlsson, Karlskrona, Lennart Persson, Jakobsberg, Ulf Hugmark, Stockholm, Jan R. Nilsson, Malmö och Lars Elmberg, Karlshamn.
Svante Carlsson omvaldes till ordförande vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
EY, Ernst & Young, med Thomas Almqvist som huvudansvarig revisor.

Val av nomineringskommitté
 Kurt Hjertberg, Malmö och Peter Lilliehöök (sammankallande), Stockholm och Lars Elmberg, Karlshamn omvaldes.

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget.

PDF-dokument - Press_NFO_2014-04-25_Kommunike_stamma

Topics:
  Posted by on april 25, 2014

 

Articles related to Kommuniké från årsstämma i NFO Drives AB