NFO Drives offentliggör bokslutskommuniké för 2013

 • Faktureringen under perioden uppgick till 23,9 MSEK (24,2 MSEK) en minskning med 0,3 MSEK (1,2 %). 
   
 • Resultat efter skatt för perioden uppgår till -2,6 MSEK (-0,7) en minskning med 1,9 MSEK.
   
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgår till 0,1 MSEK.
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till0,01 SEK  (-0,00 SEK/196 milj aktier (196 milj aktier).

 

 • DeLaval beställde UL-certifiering av NFO-omriktarna för att kunna introducera den störningsfria NFO-tekniken i sina egna produkter på den amerikanska marknaden. 
   
 • Tidskriften Ny Teknik presenterade NFO-tekniken och NFO Drives i en artikelserie.
   
 • Miljonorder på frekvensomriktare NFO Sinus erhölls från Tyskland. Omriktarna var avsedda för en större anläggning med dränkbara pumpar. Vid val av leverantör spelade fördelarna med den störningsfria NFO-tekniken en avgörande roll då det krävdes att omriktarna skulle installeras med jordfels­brytare. Värdet på ordern uppgick till drygt 2 miljoner kronor. 
   
 • Vid årsstämman den 26 april 2013, och på det efterföljande konsti­tuerande styrelsemötet, utsågs Svante Carlson till ordförande och Lars Elmberg, Ulf Hugmark, Jan R. Nilsson och Lennart Persson till ordinarie styrelseledamöter. 
   
 • Avtal tecknades om ett fördjupat samarbete med Nicotra Gebhardt som återförsäljare inom fastighetsventilation på den svenska marknaden.
 • Två personer anställdes för arbete med teknisk utveckling av mjukvara respektive hårdvara för att möjliggöra en utvidgning av bolagets produkts­ortiment mot högre effektområden.
   
 • Bolaget bytte lista till AktieTorget, som från och med den 7 oktober är handelsplats för bolagets aktier. 
   
 • Order erhölls från DeLaval gällande utveckling av en ny version av frekvensomriktaren NFO Sinus i effektstorlek 7,5 kW. Produkten ska vara klar för leverans under andra halvan av 2014.

Efter periodens slut 
 

 • Bolaget beslutade att fokusera verksamheten på utveckling och försäljning och ändrar organisationen så att all produktion förläggs externt. 


NFO Drives har under 2013 fokuserat på att stärka bolagets konkurrenskraft. Bolaget har därför gjort stora investeringar för att vidareutveckla teknologin, bredda produktutbudet och göra frekvensomriktarna mer lättproducerade. Samtidigt har bolaget genomfört omfattande marknadssatsningar riktade mot såväl nya som etablerade målgrupper. Satsningarna beräknas ge god effekt på sikt.

NFO Drives har beslutat sig för att inte ha någon egen produktion vilket innebär att fokus kan läggas på marknad och vidareutveckling av produkt­sortimentet. Detta kommer naturligtvis att innebära vissa avvecklings­­­­kostnader under året för att ge full effekt under kommande år.

Implementeringen av NFO Drives produkter i DeLavals sortiment har, som nämnts i tidigare rapporter, gått långsammare än förväntat. Den kraftiga ökningen av omsättningen som förväntades under 2013 har därmed flyttats framåt i tid, vilket inneburit att ovanstående investeringar inte fullt ut har kunnat täckas.

Samarbetet med DeLaval fortsätter i mycket positiv anda. NFO har under 2013 genomfört utvecklingsprojekt för att bredda DeLavals utbud till sina slutkunder och kunden har ett stort intresse i att finansiera ytterligare utveckling. Detta kan leda till att NFO kommer att förstärka sin utvecklingsavdelning ytterligare.

DeLaval har en positiv syn på marknadsutvecklingen för utrustning för mjölk­produktion eftersom mjölkpriset stiger och foderpriserna minskar globalt. DeLaval kommer inom kort att erbjuda ett mer omfattande produktutbud baserat på NFO Drives teknologi även i andra tillämpningar. Sammantaget förväntas detta ge en väsentlig försäljningsökning för NFO Drives.

Marknadsarbete pågår med fokus främst på att hitta nya OEM-kunder och att stärka kontakterna med bolagets återförsäljare. Det förs i dagsläget diskussioner med flera potentiella OEM-kunder. Arbetet med återförsäljarna beräknas ge en betydligt snabbare effekt på försäljningen och en stark tillväxt förväntas redan under innevarande år.

NFO Drives målsättning för de kommande åren är att kunna åstadkomma en kraftig omsättningstillväxt under lönsamhet. Styrelsens bedömning är att företaget är väl positionerat för en sådan tillväxt såväl teknikmässigt, finansiellt som organisatoriskt. Styrelsen ser mycket positivt på bolagets framtid.

Någon utdelning föreslås ej.

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Den kompletta rapporten visas i separat dokument (PDF-fil)  NFO Drives Bokslutskommuniké 2013

Årsredovisning för 2013 kommer att publiceras den 2 april 2014 på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Ordinarie årsstämma hålls i Svängsta den 25 april 2014 kl. 13.30.

Kvartalsrapporter för 2014 beräknas föreligga för Q1 den 13 maj, Q2 den 26 augusti och Q3 den 11 november.

Preliminär bokslutskommuniké för 2014 beräknas föreligga den 17 februari 2015.


Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330 e-post

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on februari 18, 2014

 

Articles related to NFO Drives offentliggör bokslutskommuniké för 2013