Bokslutskommuniké för 2014

Bokslutskommuniké för 2014

Period 1/1 –  31/12 2014

 • Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).
   
 • Det operativa resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,5 MSEK (-2,6 MSEK), en förbättring med 1,1 MSEK.
   
 • Det operativa resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgår till +0,2 MSEK (-0,8), en förbättring med 1,0 MSEK, exklusive omstruk­tureringskostnader på 0,4 MSEK.
   
 • Bolaget reserverade i första kvartalet kostnader för produktions­effektivisering och organisationsförändring uppgående till 1,6 MSEK.
  Under fjärde kvartalet har bolaget tagit ytterligare 0,4 Mkr i kostnader för omstrukturering.
  Nettoresultatet uppgår därmed till – 3,5 MSEK (-2,6), en minskning med 0,9 MSEK. 

   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till0,02 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden
 

 • Bolaget beslutade i början av året att fokusera verksamheten på utveckling och försäljning och att förlägga all produktion externt. Under hösten flyttades produktionen från Svängsta till extern leverantör.
   
 • Vid årsstämman den 25 april 2014 omvaldes Svante Carlson, Lars Elmberg, Ulf Hugmark, Jan R. Nilsson och Lennart Persson till ordinarie styrelse­ledamöter. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Svante Carlson till ordförande. 
   
 • En större order erhölls under våren från Tyskland avseende frekvens­omriktare NFO Sinus för reglering av dränkbara pumpar. Ordern följdes senare under året av ytterligare en order till samma applikation. Värdet för hela affären uppgick till cirka en miljon kronor.
   
 • Bolaget erhöll en uppföljningsorder från ICA på frekvensomriktare NFO Sinus till ICAs tillbyggnad av det stora kyllagret i Långeberga för styrning av ventilationsaggregat och fläktar.
   

NFO Drives gjorde i november sin hittills största marknadssatsning i Europa och Tyskland då bolaget ställde ut på mässan SPS IPC Drives i Nürnberg, Europas största mässa för automationsteknologi.     

Verksamhetsåret 2014 har inneburit stora förändringar för NFO Drives AB. Den största förändringen är att bolaget lagt ut all produktion hos underleverantörer. Denna förändring har inneburit avvecklings– och flyttkostnader, men även en mer fokuserad och kostnadseffektiv verksamhet. Vissa produkter har också utgått ur sortimentet eftersom NFO kan erbjuda en bättre produkt till samma pris efter de genomförda förändringarna.

Totalt har NFO Drives haft engångskostnader på cirka 2 MSEK för förändrings­arbetet under året. Styrelsen bedömer att denna investering kommer att återbetala sig på kort tid.

Bolaget har också genomfört stora investeringar i utveckling av nya produkter. Under 2015 kommer bolaget att lansera frekvensomriktare för högre effekter än tidigare där den första produkten på 22 kW presenterades på SPS-mässan i Tyskland under oktober 2014.

Under första kvartalet 2015 kommer de första frekvensomriktarna på 7,5 kW i DeLaval-utförande att levereras. Produktutvecklingen har genomförts på beställning från DeLaval. Inom kort förväntas även de första omriktarna för DeLavals kunder i USA att produceras. DeLaval har även efterfrågat ytterligare NFO-produkter, såväl effektmässigt som inom nya tillämpningsområden.

Under 2015 kommer bolaget att investera i mer omfattande sälj- och marknads­föringsinsatser. Detta kommer bland annat att ske i samband med lanseringen av de nya produkterna.

Det är värt att notera att bolaget tagit omstruktureringskostnader på 0,4 MSEK under fjärde kvartalet vilket innebär att det operativa resultatet för kvartalet återigen är positivt.

Under året har bolaget beslutat sig för att inte använda factoring. Detta innebär visserligen att bolagets kassa minskat, men det innebär också en stor kostnads­besparing. Om bolaget skulle behöva mer likviditet så kan fakturorna återigen belånas.

NFO har under de senaste åren genomfört omfattande investeringar i bolagets förändringsarbete och styrelsen förväntar sig att effekterna av investeringarna kommer att ge märkbart resultat under 2015. Styrelsen ser därför fortfarande mycket positivt på bolagets framtid.

Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Den kompletta rapporten visas i separat dokument (PDF-fil) - NFO Drives Bokslutskommunike_2014

Årsredovisning för 2014 kommer att publiceras den 2 april 2015 på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Ordinarie årsstämma hålls i Svängsta den 24 april 2015, kl 13.30.

Kvartalsrapporter för 2015 beräknas föreligga
Q1 den 13 maj
Q2 den 15 september
Q3 den 10 november

Preliminär bokslutskommuniké för 2015 beräknas föreligga den
17 februari 2016.

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post  

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on februari 17, 2015

 

Articles related to Bokslutskommuniké för 2014