Kallelse till årsstämma NFO Drives AB

Styrelsen kallar härmed till årsstämma den 24 april 2015 kl. 13.30

Plats: Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2, Svängsta.
Lokal: Halda Krogen.

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken senast den 17 april 2015, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Box 35, 376 23 Svängsta, tel 0454-37029, fax 0454-322414 eller e-post: , senast den 22 april 2015 kl. 15.00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer anges.  

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB före den 17 april 2015. Fråga, som aktieägare önskar behandlad under pkt. 18 nedan, skall i skriftlig form vara Bolaget tillhanda senast den 17 april 2015.

I samband med stämman bjuds deltagarna på en enkel lunch i anslutning till stämmolokalen.
Lunchen serveras mellan kl. 11.45 och 12.45.

Förslag till dagordning

1.     Stämmans öppnande.
2.     Val av ordförande vid stämman.
3.     Godkännande av röstlängd.
4.     Godkännande av dagordning.
5.     Val av justeringspersoner.
6.     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.     Verkställande direktörens redogörelse.
8      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.
9.     Disposition av bolagets vinst eller förlust.
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12.   Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
13.   Val av styrelse.
14.  Val av revisorer.
15.   Val av nomineringskommitté.
16.  Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
17.  Bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos bolagsverket.
18.  Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
19.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Nomineringskommitténs förslag på beslut för punkt 11 till 15 bifogas.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 20 000 000 aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Styrelsens motivering Punkt 16

Bolaget är inte i behov av likviditet för den löpande verksamheten. Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Det fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna för att det skall vara giltigt.

Bolagets årsredovisning för 2014 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se från den 2 april 2015. Handlingarna kan också rekvireras från Bolagets adress enligt ovan.

 

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

                

Nomineringskommittén för NFO Drives AB

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 24 april 2015, ber härmed
undertecknad att få anföra följande.

Nomineringskommittén refererar till uppdrag från Årsstämman 2014.

Nomineringskommitténs sammansättning
Nomineringskommittén har fram till dags dato bestått av

Kurt Hjertberg
Lars Elmberg
Peter Lilliehöök (sammankallande)

Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

*     Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt 475.000kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för NFO Drives AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

*     Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

*     Att stämman beslutar att ett arvode till Nomineringskommittén skall utgå med sammanlagt 30.000kr att fördelas inom Nomineringskommittén.

Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår

*     Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.
*     Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa Årsstämma
utgöra bolagets styrelse:

Svante Carlsson         (Omval ledamot)
Ulf Hugmark               (Omval ledamot)
Lars Elmberg              (Omval ledamot)
Åsa Agervald              (Nyval ledamot)
Bo Pettersson             (Nyval ledamot)

Val av revisor
Enrst & Young AB med ansvarig revisor Anders Håkansson i Karlskrona.    

 

Val av nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår:
Att stämman beslutar utse följande personer att fram till nästa Årsstämma utgöra bolagets nomineringskommitté.

Lars Elmberg              (omval)
Peter Lilliehöök           (omval sammankallande)
Lennart Persson         (nyval)

Stockholm 18 mars 2015

Peter Lilliehöök
Nomineringskommittén

PDF _Kallelse_NFO Drives Årsstamma 2015 inkl Nom.kommitténs förslag

Topics:
  Posted by on mars 27, 2015

 

Articles related to Kallelse till årsstämma NFO Drives AB