NFO Drives delårsrapport Q1 2015

NFO Drives delårsrapport Q1 2015

Period 1/1 –31/3 2015

  • Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har förändrats med hänvisning till ändrade redovisningsprinciper (K3) enligt nedan.
  • Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (6,4 MSEK) en minskning med 0,6 MSEK (9,0%).
  • Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden

  • Den första leveransen av frekvensomriktare NFO Sinus i effektstorlek 7,5kW har levererats till DeLaval International.
  • Den omriktare som företaget tillverkar åt DeLaval har certifierats av UL vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på USA-marknaden.

Händelser efter perioden

  • NFO Drives har tecknat avtal med Distrelec, som är en av Europas största elektronikdistributörer. Avtalet innebär att NFOs produkter kommer att marknadsföras och säljas av Distrelec i Europa i de tretton länder där de har verksamhet. I Sverige representeras Distrelec av ELFA Distrelec. Hela NFOs sortiment kommer att köpas in av Distrelec och lagerhållas på deras centrallager i Holland.
  • Vid årsstämman den 24 april omvaldes Svante Carlsson, Lars Elmberg och Ulf Hugmark som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse. Som nya ledamöter valdes Åsa Agervald, Stockholm och Bo Pettersson, Stockholm. Avgående styrelseledamöter Lennart Persson och Jan R Nilsson avtackades vid stämman. Svante Carlsson har efter stämman omvalts som styrelsens ordförande.

Articles related to NFO Drives delårsrapport Q1 2015