NFO Drives Delårsrapport Q2 2015

 • Resultatet efter skatt för perioden visar en förbättring med 2,2 MSEK och uppgår till -0,6 MSEK (-2,8 MSEK). Jämförelse­siffrorna för föregående år har förändrats med hänvisning till ändrade redovisningsprinciper (K3) enligt nedan.
   
 • Kassaflödet under andra kvartalet var positivt och uppgår till 0,5 MSEK.
   
 • Faktureringen under perioden uppgick till 11,5 MSEK (12,8 MSEK) en minskning med 1,3 MSEK (10,2 %)
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden
 

 • NFO Drives har tecknat avtal med Distrelec, som är en av Europas största elektronikdistributörer. Avtalet innebär att NFOs produkter kommer att marknadsföras och säljas av Distrelec i Europa i de tretton länder där de har verksamhet.  I Sverige representeras Distrelec av ELFA Distrelec. Hela NFOs sortiment kommer att köpas in av Distrelec och lagerhållas på deras centrallager i Holland.
   
 • Vid årsstämman den 24 april omvaldes Svante Carlsson, Lars Elmberg och Ulf Hugmark till bolagets styrelse. Som nya ledamöter valdes Åsa Agervald, Stockholm och Bo Pettersson, Stockholm. Avgående styrelse­ledamöter Lennart Persson och Jan R Nilsson avtackades vid stämman.
   
 • NFO Drives sänker priserna på NFO Sinus med IP54-kapsling

Händelser efter perioden
 

 • NFO Drives har tecknat avtal med det australiska företaget Autech Control Group Pty Ltd för försäljning av den störningsfria frekvens­omriktaren NFO Sinus. Autech Control Group är ett väletablerat och stabilt företag som specialiserar sig på automatisering inom industrin och kommersiella fastigheter. Man är även återförsäljare av tekniska produkter och komponenter och har en utbyggd serviceorganisation. Huvudkontoret är baserat i Melbourne.
   
 • Strömstads Kommun har, efter utvärdering, valt att före­trädesvis använda frekvensomriktare med NFOs störningsfria sinusteknik i kommande stora projekt med om- och tillbyggnader av kommunens VA-anläggningar.  
   

NFO Drives förbättrade resultatet med 2,2 MSEK före skatt jämfört med samma period förra året. Förbättringen beror främst på att ett antal genomförda åtgärder resulterat i en effektivare verksamhet. I fokus ligger nu ökade marknads­satsningar. Ett antal åtgärder för detta är planerade.

Omsättningen under första halvåret var något lägre än under motsvarande period 2014, vilket främst beror på lägre leveranser till DeLaval. För andra halvåret prognostiseras en ökning av leveranserna till DeLaval, bl a eftersom nya effektstorlekar till­kommit. En utökning av den geografiska marknadstäckningen sker för såväl DeLaval-segmentet som för den övriga försäljningen. Exempel är NFOs nya återförsäljare i Australien, Autech, samt avtalet med Distrelec.

Utvecklingen av nya produkter till DeLaval fortsätter och de första frekvens­omriktarna med UL-märkning kommer att levereras inom kort. Detta innebär att leveranserna till den amerikanska marknaden kan påbörjas under tredje kvartalet 2015. Även leveranser av större frekvensomriktare (7.5 KW) har kommit igång och förväntas ge ytterligare volym under tredje kvartalet. Utvecklingen av mindre frekvensomriktare har slutförts och marknad­s­introduktion förväntas under hösten.

Utvecklingen av NFO Drives nya produktserie är nu i sin slutfas. En ny arkitektur baserad på en modernare teknologi har implementerats. Förändringarna möjliggör högre effekter och kostnadseffektivare produktion. De första omriktarna i den nya serien är på 22 KW. Leveransstart planeras under hösten. Denna utvidgning av produktprogrammet mot högre effekter ger en ökad marknadstäckning.

Under våren förstärktes säljorganisationen med ytterligare en person. Detta har möjliggjort en kraftfull bearbetning av den tyska sjukhusmarknaden. Bolaget har även inlett en bearbetning av tyska VA-verk med god respons. Bolagets ökade försäljningssatsningar på den tyska marknaden belastar resultatet med ca 600 TSEK.

Flera kommuner i Sverige har visat stort intresse för bolagets produkter till sina VA-verk. Ett aktuellt exempel är Strömstads kommun.

Styrelsen ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport (Delårsrapport Q3 2015) publiceras den 10 november 2015.

Läs den fullständiga rapporten i bifogad PDF  

PDF-dokument - NFO Drives Delårsrapport Q2 2015

Topics:
  Posted by on augusti 31, 2015

 

Articles related to NFO Drives Delårsrapport Q2 2015