NFO Drives publicerar årsredovisningen för 2014

NFO Drives AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2014.
Årsredovisningen finns
i bifogad PDF-fil.

NFO_Drives AB (publ)_Årsredovisning 2014

Från och med 2014 redovisar bolaget sina räkenskaper enligt redovisningsprincipen K3.

För NFO Drives del innebär det framförallt att man skall redovisa latent skattefordran på ett annat sätt än tidigare. Efter påpekande från bolagets revisor har därför följande ändringar gjorts i jämförelse med den tidigare publicerade bokslutskommunikén:

  • I resultaträkningen för 2014 tillkommer en latent skattefordran på cirka 0,9 MSEK på intäktssidan vilket förbättrar årets resultat med samma belopp till – 2,6 MSEK. I jämförelsetalen för 2013 tillkommer även där motsvarande intäkt med 0,7 MSEK vilket ger ett resultat för året på -1,9 MSEK.
  • En mindre del av bolagets tidigare upparbetade latenta skattefordran har också synliggjorts i balansräkningen och bolagets egna kapital vid budgetårets slut har ökat med 3,1 MSEK jämfört med bokslutskommunikén och hamnar nu på 20,2 MSEK. Som ingående balans hade bolaget ett eget kapital på 22,8 MSEK enligt samma redovisningsprinciper.

 

Mer information lämnas av
Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330
e-post

Lars Elmberg, styrelseledamot i NFO Drives AB, tel 0708-237 004
e-post

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on april 2, 2015

 

Articles related to NFO Drives publicerar årsredovisningen för 2014