Bokslutskommuniké 2015

Period 1/1 –  31/12 2015 

 • Faktureringen under perioden uppgick till 23,1 MSEK (27,8 MSEK) en minskning med 4,7 MSEK (16,9 %).
   
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgår till 0,2 MSEK (0,0 MSEK).
   
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -0,7 MSEK
  (-2,6 MSEK) en förbättring med 1,8 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har förändrats med hänvisning till ändrade redovisningsprinciper (K3), se sep rapport.

   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK
  (-0,01 SEK)/196 milj aktier (196 milj aktier).


Händelser under perioden

 • Den första frekvensomriktare NFO Sinus i effektstorlek 7,5 kW har levererats till DeLaval International.
   
 • Omriktare som företaget tillverkar åt DeLaval för försäljning på USA-marknaden har certifierats av UL vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning.
   
 • NFO Drives har tecknat avtal med Distrelec, som är en av Europas största elektronikdistributörer. Avtalet innebär att NFOs produkter kommer att marknads­föras och säljas av Distrelec i Europa i de tretton länder där de har verksamhet. I Sverige representeras Distrelec av ELFA Distrelec. Hela NFOs sortiment kommer att köpas in av Distrelec och lagerhållas på deras centrallager i Holland.NFO Drives sänker priserna på NFO Sinus med IP54-kapsling.
   
 • NFO Drives har tecknat avtal med det australiska företaget Autech Control Group Pty Ltd för försäljning av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus. Autech Control Group är ett väletablerat och stabilt företag som specialiserar sig på automatisering inom industrin och kommersiella fastigheter. Man är även åter­försäljare av tekniska produkter och komponenter och har en utbyggd service­organisation. Huvudkontoret är baserat i Melbourne.
   
 • Strömstads kommun har, efter utvärdering, valt att företrädesvis använda frekvens­omriktare med NFOs störningsfria sinusteknik i kommande stora projekt med om- och tillbyggnader av kommunens VA-anläggningar.
   
 • Green & Cool har efter en tids utvärdering beslutat att välja den svenska frekvens­omriktaren NFO Sinus till sina aggregat för bensinstationer. Beslutet innebär att NFO under de närmaste åren kommer att få leverera omriktare till ett stort antal bensin­stationer i England. Den första ordern som nu erhållits uppgår till ca 250 000 kronor.
   
 • Nässjö kommun har valt att använda frekvensomriktare med NFOs störningsfria sinusteknik i kommande om- och tillbyggnationer i en av kommunens VA-anläggningar. Med NFO-tekniken kommer man att kunna göra en mer kostnads­effektiv lösning än om man valt konventionell teknik.

Verksamhetsåret 2015 har inneburit stora utmaningar för NFO Drives AB då marknaden utvecklats långsammare än förväntat för bolagets kunder. Samtidigt har inbrytningar kunnat göras i nya kundsegment såväl vad gäller bolagets egna produktsegment som i OEM-segmentet. Exempel på detta är VA-verken respektive Green & Cool, som utvecklar kylsystem baserade på miljövänlig teknik. Test pågår f.n. i andra intressanta OEM-applikationer med stor potential.

Trots hård prispress och lägre omsättning än 2014 har bolaget kunnat förbättra resultatet jämfört med tidigare. Detta innebär att de produktionsrationaliseringar som genomfördes under 2014 har gett förväntad effekt.  Bolaget har idag en väsentligt kostnadseffektivare produktion och kan fokusera på marknadsarbete och vidareutveckling av produktprogrammet.

Utvecklingen av bolagets 22 kW omriktare har slutförts och produktionen har startat. Den första installationen förväntas ske under Q1 2016. Utvecklingsavdelningen har nu fullt fokus på implementeringen av samma teknologi i bolagets övriga omriktare.

Den nya teknologin kommer att ge ytterligare betydande sänkning av produktionskostnaderna. De första leveranserna förväntas ske under 2017.

UL-certifieringen av DeLavals första NFO-omriktare för USA-marknaden har slutförts och försäljning har påbörjats.

Under 2015 erbjöd NFO Drives dödsboet efter uppfinnaren Ragnar Jönsson en uppgörelse inom ramen för det mandat som styrelsen fick vid 2015 års stämma. Vid årsskiftet försattes dödsboet i konkurs och f n pågår förhandlingar om förvärv av immateriella rättig­heter från konkursförvaltaren till dödsboet. Styrelsen bedömer dock att bolaget har ett fullgott skydd genom existerande rättigheter, egna patent och know-how. En slutlig uppgörelse kan påverka resultatet för 2015. Bolagets resultat framgent kommer att förbättras då kostnaderna för royalty uteblir.

NFO Drives har under de senaste åren genomfört omfattande investeringar i bolagets förändringsarbete. Detta förändringsarbete kommer att fortsätta bl. a för att uppnå en effektivare marknadsbearbetning.

Utifrån nuvarande kunskap förväntar sig styrelsen ytterligare resultatförbättring för 2016 och ser därmed fortsatt mycket positivt på bolagets framtid.

Någon utdelning föreslås ej.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Årsredovisning för 2015 kommer att publiceras den 24 mars 2016
på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Ordinarie årsstämma hålls i Svängsta den 22 april 2016, kl 13.30.

Kvartalsrapporter för 2016 beräknas föreligga
Q1 den 17 maj
Q2 den 29 augusti
Q3 den 8 november

Preliminär bokslutskommuniké för 2016 beräknas föreligga den
17 februari 2017.

Komplett rapport i PDF-format NFO Drives Bokslutskommunike 2015

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post

NFO Drives AB (publ)är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by on februari 17, 2016

 

Articles related to Bokslutskommuniké 2015