Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016  
Period 1/4 - 30/6 2016  

 

 • Faktureringen under perioden uppgick till 11,2 MSEK (11,5 MSEK), en minskning med 0,3 MSEK mot fg år. Produktförsäljningen ligger 8 % över föregående år.
   
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,4 MSEK (-0,6 MSEK) en minskning med 0,8 MSEK.
   
 • Under de första två kvartalen har bolaget belastats med extraordinära kostnader relaterade till VD byte och organisations­utveckling av engångskaraktär motsvarande drygt 1 MSEK. Exkluderas dessa kostnader är resultatet något bättre än föregående år.
   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) /
  196 milj aktier (196 milj aktier).  

  Händelser under perioden
 • Bolaget har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolaget tillför cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen finns inte med i Q2 rapporten.
   
 • NFO Drives AB och DeLaval har kommit överens om att NFO Drives skall leverera en ny kundanpassad NFO Sinus frekvensomvandlare. Uppskattat har affären ett årligt ordervärde om ca 3 MSEK vid beräknade försäljningsvolymer. Leveranserna räknar med att komma igång i början av 2017.
   
 • Från och med den 20 maj, har Martin Hagbyhn verkat som interims-VD för NFO Drives AB (publ).  ​

Händelser efter perioden 

 • NFO Drives har anställt en ny VD, Johan Braun, som kommer närmast från Mitsubishi Electric. På Mitsubishi Electronic Scandinavia har han arbetat i över sju år och under hans ledning fyrfaldigades omsätt­ningen och idag är bolaget ett miljardbolag. Han har också en stor internationell kompetens. Johan tillträder på heltid den 1 oktober. 
   

Bolagets försäljning ligger 8 % över försäljningen av produkter jämfört med samma period föregående år. Bolaget hade under samma period 2015 en högre försäljning av kundanpassade utvecklingstjänster. Under kvartalet gjorde bolaget en överenskommelse gällande leveranser av en ny kundanpassad frekvensomvandlare. Värdet på denna överenskommelse motsvarar ca 3 MSEK på årsbasis och leveranserna beräknas komma igång under början av 2017. 

Bolaget genomförde under perioden en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Inga aktier tilldelades garanterna i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal, vilket visade på ett stort intresse. Några garanter har däremot tecknat sig för aktier i enlighet med erbjudandet. Bolaget tillfördes cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen som inte finns med i Q2 rapporten kommer att finns tillgänglig fr.o.m. juli månad. 

Med den genomförda emissionen kan bolaget öka tempot i utvecklingsprojekten. NFO Drives har engagerat ytterligare resurser för att snabbt kunna få fram ett bredare produktsortiment. Fokus ligger framför allt i att öka tempot i Bolagets kostnadsreduceringsprogram. Målet med programmet är ökad försäljning och marknadsnärvaro.  

Första serien av Bolaget 22 kWs omriktare är levererad till kund. Full serieproduktionen beräknas komma igång under september. 

Bolaget kommer att ställa ut på VA-mässan i Jönköping 2016, 27-29 september. Den 28 september kl. 10:00 håller Bolaget ett föredrag på temat ”NFOs störningsfria omriktare framtidssäkrar svenskt vattenverk” på scen B i hall B. I montern kommer Bolaget att visa den nya 22 kW NFO Sinus®. 

Under juli månad anställdes en ny VD, Johan Braun. Genom sin bakgrund inom Mitsubishi Electric har Bolaget i Johan fått en marknadsinriktad VD. På Mitsubishi Electronic Scandinavia har han arbetat som VD i över sju år. Under hans ledning fyrfaldigades omsättningen och idag är bolaget ett miljardbolag. Johan har nu börjat att arbeta deltid i Bolaget för att sätta sig in i verksamheten. 

Med ovanstående förändringar förväntar sig styrelsen ökad försäljning och bättre marginal.


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer.

Nästa delårsrapport Q3 publiceras den 8 november 2016. 

Fullständig rapport lämnas i bif PDF-fil.

Topics:
  Posted by NFO Drives on augusti 29, 2016

 

Articles related to Delårsrapport Q2 2016