Delårsrapport Q3 2016

Period 1/1 –30/9 2016

 • Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produkt­försäljningen av egna produkter ligger 4% över föregående år.  
   
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-1,0 MSEK) en minskning med 0,6 MSEK. Under de första två kvartalen har bolaget belastats med extraordinära kostnader relaterade till VD byte och organisationsutveckling av engångskaraktär motsvarande drygt 1 MSEK. Exkluderas dessa kostnader är resultatet något bättre än föregående år.  
  Resultatet för tredje kvartalet är – 0,2 MSEK i relation till -0,4 MSEK motsvarande kvartal 2015. Detta är en förbättring på ca 0,2 MSEK.  

   
 • Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) /238 milj aktier (196 milj aktier).  
   

Händelser under perioden  

 • Avtal träffades med Johan Braun om att bli ny VD för NFO Drives. Johan Braun kommer närmast från Mitsubishi Electric Scandinavia där han arbetat som VD i över sju år.  
   
 • NFO Drives AB deltog på VA(Vatten och Avlopps)-mässan i Jönköping 27-29 september 2016. Intresset för Bolagets produkter var stort och Bolaget hade flera befintliga och nya kunder samt intressenter som besökare i montern. Arbetet med uppföljning pågår.  ​

Händelser efter perioden  

 • Johan Braun tillträdde som ny VD den 1 oktober 2016. Johan har bl a genomfört kundbesök hos befintliga och nya kunder. Ny försälj­nings­­strategi kommer att utformas under hösten.  
   
 • NFO Sinus ställdes ut på den internationella mässan "World of Technology & Science” i Utrecht i Nederländerna.

Mässan pågick 4-7 oktober.  


Under 2016 har bolagets ackumulerade fakturering minskat med 1,5 MSEK. Detta förklaras huvudsakligen av minskad fakturering till DeLaval som en följd av sjunkande marknadspriser på mjölk under första halvåret 2016. NFO Drives har uppmärksammat ett positivt trendbrott från och med september månad, då stora höjningar av det så kallade a conto-priset (priset Arla betalar till bönderna) nu gjorts tre månader i följd. Arlas prognos visar även på fortsatt stigande mjölkpriser. NFO Drives bedömer att detta trendbrott kan öka leveranserna till DeLaval då det sannolikt finns ett uppdämt investeringsbehov hos mjölkbönder efter en lång period av låga marknadspriser på mjölk.  

DeLaval har utöver detta beslutat att köpa en bredare produktportfölj ifrån NFO Drives vilket även har kommunicerats i tidigare pressmeddelande. Förväntad första levereras är under första kvartalet 2017. Sammantaget räknar vi med större orderingång ifrån DeLaval under 2017 med bredare produktportfölj, fler länder i DeLavals säljorganisation som väljer NFO Drives produkter samt större försäljning i redan befintliga marknader. 

Bolaget fortsätter, utöver DeLaval, att jobba aktivt med att knyta nya OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer), reducera kostnader samt utveckla nya produkter till en bredare kundbas. Utvecklingen av kommande produktprogram med fokus på kostnadsreduktion fortsätter enligt plan. 

Bolaget har nu levererat och driftsatt 5 styck 22kw frekvensomriktare hos kund med goda resultat. Efterfrågan på 22 kW är god.  

Bolaget arbetar också intensivt med förändringsarbete för att uppnå en förstärkt marknadsorganisation och en ökad närvaro på marknaden. För att skapa ytterligare effektivitet kommer organisationen att utgå från ett gemensamt nytt kontor. Bolaget kommer därför att flytta till nya lokaler i Karlshamn och säljkontoret i Lund kommer att avvecklas. Flytten skall vara klar under februari månad nästa år.  

Med pågående förändringar förväntar sig styrelsen ökad försäljning och bättre marginal.


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer.  
Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 17 februari 2017.
 

Fullständig rapport lämnas i bif PDF-fil


Mer information lämnas av 
Johan Braun, VD NFO Drives AB
Tel    0454-200 338   |  e-mail  
NFO Drives AB (publ) 
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se  

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se 

 

Topics:
  Posted by NFO Drives on november 8, 2016

 

Articles related to Delårsrapport Q3 2016