Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 22 april 2016 kl. 13.30


Plats: Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Lokal: Halda Krogen
 

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 15 april 2016, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Box 35, 376 23 Svängsta, tel 0454-37029, fax 0454-322414 eller e-post  senast onsdagen den 20 april 2016. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.  
 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 15 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. I samband med stämman bjuds deltagarna på en enkel lunch i anslutning till stämmolokalen. Lunchen serveras mellan kl. 11.45 och 12.45.
 

Förslag till dagordning

 

1.     Stämmans öppnande.

2.     Val av ordförande vid stämman.

3.     Godkännande av röstlängd.

4.     Godkännande av dagordning.

5.     Val av justeringspersoner.

6.     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.     Verkställande direktörens redogörelse.

8      Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.

9.     Disposition av bolagets vinst eller förlust.

10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

12.   Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.

13.   Val av styrelse.

14.  Val av revisorer.

15.   Val av nomineringskommitté.

16.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

17.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna

18.  Bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

19.  Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut:

 

Punkterna 11 till 15.   Styrelse och revisor m.m.

Nomineringskommitténs förslag till komplett beslut för punkt 11 till 15 kommer att delges i god tid före stämman genom pressmeddelande som också hålls tillgängligt på bolagets hemsida.
 

Punkt 16.   Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.
 

Punkt 17.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst 20 000 000 aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndiganden enligt punkt 16 och 17 skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt. Bolaget är inte i behov av likviditet för den löpande verksamheten. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

___________________

 

Bolagets årsredovisning för 2015 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se från den 24 mars 2016. Handlingarna kan också rekvireras från Bolagets adress enligt ovan. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Svängsta i Mars 2016

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

 

 

Fullmaktsformulär till Årsstämma 2016   

PDF-fil Kallelse till årsstämma 2016

 

____________________________________________________

 

 

Nomineringskommittén för NFO Drives AB

 

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 22 april 2016, ber härmed undertecknad att få anföra följande.

 

Nomineringskommittén refererar till uppdrag från Årsstämman 2015.

 

Nomineringskommitténs sammansättning

Nomineringskommittén har fram till dags dato bestått av

Lennart Persson

Lars Elmberg

Peter Lilliehöök (sammankallande)

 

Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende

 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 

*    Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt
475.000kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för NFO Drives AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
 

*    Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets

      revisor enligt löpande räkning.
 

*    Att stämman beslutar att ett arvode till Nomineringskommittén skall utgå med sammanlagt 30.000kr att fördelas inom Nomineringskommittén.

 

Val av styrelse

Nomineringskommitténs förslag till beslut för punkt 11 och 13 kommer att delges i god tid före stämman genom pressmeddelande som också hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

                          

Val av revisor

*    Nomineringskommittén föreslår inga förändringar.

 

Val av nomineringskommitté

Nomineringskommitténs förslag till beslut för punkt 15 kommer att delges i god tid före stämman genom pressmeddelande som också hålls tillgängligt på bolagets hemsida

 

Stockholm 21 mars 2016

 

Peter Lilliehöök

Nomineringskommittén


 

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post:     
Topics:
  Posted by NFO Drives AB on mars 22, 2016

 

Articles related to Kallelse till årsstämma 2016