Kommuniké från årsstämma 2016

VD:s redogörelse
Johan Johansson, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.


Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2015 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps­året 2015.                          

 

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Åsa Agervald, Stockholm och Lars Elmberg, Karlshamn.

Som nya ledamöter valdes Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas Ängkulle, Göteborg.

 

Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

 

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

 

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att för samma tidsperiod, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner av sammanlagt högst 20 000 000 aktier.

 

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

 

Val av nomineringskommitté,

Lennart Persson                       (Omval)

Peter Lilliehöök, Stockholm       (Omval sammankallande)

Birgitta Svensson                     (Ny ledamot)


 

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, styrelseordförande NFO Drives AB, tel 0733-765 700 

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se  
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Topics:
  Posted by NFO Drives on april 22, 2016

 

Articles related to Kommuniké från årsstämma 2016