Kvartalsrapport Q1 2016

Period 1/1 – 31/3 2016

  • Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.
  • Operativt resultat för perioden är 0,1 MSEK.
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -0,7 MSEK (0,0 MSEK) en minskning med 0,7 MSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (0,00 SEK) /196 milj aktier (196 milj aktier).

Händelser under perioden

  • NFO Drives har förvärvat samtliga tillgångar från Ragnar Jönssons dödsbos konkursbo. Det omfattar samtliga gällande patent och patent­ansökningar, varumärken och avtal som Ingenjörsfirma Ragnar Jönsson innehar. NFO äger därmed samtliga rättigheter till den teknik som bolaget använder.

Händelser efter perioden

  • Vid årsstämman den 22 april omvaldes Åsa Agervald, Stockholm och Lars Elmberg, Karlshamn till styrelseledamöter. Som nya ledamöter valdes Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas Ängkulle, Göteborg. Martin Hagbyhn utsågs av stämman till styrelsens ordförande.

NFOs försäljning av egna produkter ökade med 39 % under årets första kvartal jämfört med samma period 2015. Samtidigt ökade även försäljningen av OEM-produkter till DeLaval. Omsättningen i kronor låg i årets första kvartal på samma nivå som motsvarande period föregående år. Då bestod omsättningen till del av kundbetalda utvecklingsprojekt. Den ökade försäljningen av standard­produkter ser bolaget som ett viktigt trendbrott.

NFO Drives bokslut för kvartal 1 2016 har belastats med kostnader för byte av VD och övertagandet av patenten.

Under kvartalet löstes patentfrågan så att NFO Drives nu äger alla patent. Bolagets immateriella situation är därmed tydlig, vilket underlättar i många affärs­situationer, samtidigt som bolaget inte längre är beroende av någon extern aktör. Det innebär att bolaget nu kan lägga fullt fokus på både marknadsföring och produktutveckling vilket kommer att ha en positiv effekt på bolagets resultat. Alla kostnader och intäkter kring patenten är reglerade i kvartalsrapporten för detta kvartal. – Att vi har löst patentfrågan känns mycket bra. Nu kan bolaget fokusera på framtiden och marknaden, säger Martin Hagbyhn, styrelseordförande.

På marknadssidan fortsätter bearbetningen av befintliga marknader inom VA-anläggningar och sjukhus i främst Sverige och Tyskland. Stor energi läggs dessutom på att finna nya kunder och applikationer för bolagets produkter. Inledande diskussioner förs med nya OEM-(Original Equipment Manufacturer)tillverkare.

Utvecklingen av den nya NFO-omriktaren på 22 kW är i slutfasen och första leverans av nollserie har nu skickats till kund. Arbetet med att implementera den nya teknologin i bolagets övriga produkter har påbörjats.

Årsstämman som hölls den 22 april var positiv. En ny styrelse tillträdde där Martin Hagbyhn valdes som styrelseordförande. Avgående VD Johan Johansson och avgående styrelseordförande Svante Carlsson avtackades på stämman.

Från och med den 20 maj, kommer Martin Hagbyhn att verka som interims-VD. Styrelsen har omkonstituerats och Lars Elmberg går in som ordförande under interimsperioden. Arbetet med rekrytering av en ny VD pågår.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa delårsrapport Q2 publiceras den 29 augusti 2016.

Fullständig rapport lämnas i bif  PDF-fil

 

 

Topics:
  Posted by NFO Drives on maj 17, 2016

 

Articles related to Kvartalsrapport Q1 2016