Kallelse till extra bolagsstämma 2016

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till extra bolagsstämma 
måndagen den 19 september 2016 kl. 13.30

Plats:   Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2, Svängsta
Lokal    Halda Krogen

NFO Drives styrelse kallar till extra bolagsstämma för att föreslå NFO Drives aktieägare om en nyemission för att ge tillträdande CEO Johan Braun en möjlighet att köpa in sig i Bolaget. Förslaget är att ge Johan Braun möjlighet att köpa 1 000 000 units. Varje unit består av en aktie och en option.

Det är mycket roligt att Johan vill gå in i NFO Drives som aktiv ägare. Det visar på Johans åtagande och tilltro på NFO Drives, säger Martin Hagbyhn CEO för NFO Drives.  - Vi har också redan börjat lägga upp nya marknadsstrategier. Det skall bli roligt att börja arbeta med Johan.

Aktieägare, som vill delta i den extra bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 september 2016, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Box 35, 376 23 Svängsta, tel 0454-37029, fax 0454-322414 eller e-post  senast klockan 15.00 onsdagen den 14 september 2016. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 13 september 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.    Godkännande av röstlängd.

4.    Godkännande av dagordning.

5.    Val av justeringspersoner.

6.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Framläggande och beslut om förslag på nyemission av aktier
       utan företrädesrätt för aktieägarna.

8.    Bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar
        som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

9.    Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut:
Punkt 7.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om en nyemission av teckningsoptioner och aktier utan företrädesrätt för aktieägarna som innebär nyteckning av 1 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner i form av units. En unit motsvarar en aktie och en teckningsoption. Emissionen sker vid ett tillfälle. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionernas pris beräknas enligt Black and Scholes och aktiernas värde är satt till kursvärdet den 14 juli vilket var 23 öre/aktie. Värdet på uniten är summan av aktien och teckningsoptionen.

Utspädning

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,4 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Rätt att teckna units

Rätt att teckna units bestående av nya aktier och teckningsoptioner ska med företrädesrätt tillkomma bolagets tillträdande CEO, Johan Braun.

Teckningskurs

Units emitteras till en teckningskurs om 24,55 öre per unit.

Teckning och betalning

Teckning av units skall ske senast 2 veckor efter bolagsstämmans beslut.

Teckning av units ska ske genom samtidig kontant betalning av emissionslikviden till ett av bolaget anvisat konto.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att nyemissionen har blivit registrerad.

Teckningsoptioner

Aktiekurs 14 juli:          23 öre (Johan Brauns engagemang i bolaget offentliggjordes den 14 juli.)

Lösenpris:                    50 öre

Lösenperiod:                2018-09-15 –- 2018-12-15

Teckningsoption:          En teckningsoption ger rätt till en aktie.

Övrigt

För giltigt beslut om godkännande av bolagsstämman krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
 

Svängsta i augusti 2016

Styrelsen för NFO Drives AB (publ) 

BILAGOR   PDF-filer
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande

Kallelse till Extra Bolagsstämma 2016 (PDF-version)
 

För mer information 
NFO Drives årsredovisning 2015 finns på www.aktietorget.se och
på bolagets hemsida
www.nfodrives.se

____________________________________________________ 

Mer information lämnas av
Martin Hagbyhn, CEO NFO Drives AB, tel 0733-765 700 
e-post:     

NFO Drives AB (publ)
är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se 

Topics:
  Posted by NFO Drives on augusti 24, 2016

 

Articles related to NFO