NFO Drives satsar framåt

NFO Drives är inne i ett expansivt skede och visar ett positivt rörelseresultat i senaste rapporten. För att möjliggöra en snabbare expansion har styrelsen beslutat att förstärka expansionsfasen med en nyemission.

Genom att öka investeringarna dels i produkt­utveckling för att tidigare kunna möta kundernas efterfrågan, dels i kostnadseffektivisering och dels i en förstärkt försälj­ningsorganisation, kommer bolaget att kunna visa en större vinst betydligt tidigare än vid en mer försiktig expansion. Styrelsen anser att detta är ett positivt steg i företagets utveckling och erbjuder i första hand nuvarande aktieägare att delta i en företrädes­emission.

Styrelsens ledamöter samt andra närstående till bolaget har garanterat att teckna upp till 70 % av emissionen på totalt cirka 11,3 MSEK innan emissionskostnader.

I kraft av bemyndigande från årsstämman den 22 april 2016 har bolagets styrelse den 24 maj 2016 beslutat att öka bolagets aktiekapital av högst 2 449 221,95 kronor genom nyemission av högst 48 984 439 aktier.

”Det är en stor trygghet för styrelsen att emissionen är garanterad till 70%. Det innebär sannolikt att emissionen blir fulltecknad – speciellt eftersom aktieägarna erbjuds cirka 17% rabatt på den senaste månadens genomsnittliga aktiekurs”, säger Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives. ”Det innebär att vi kan genomföra de nödvändiga kostnadseffektivi­seringarna på befintligt produktsortiment, öka marknadssatsningarna och även börja arbeta med kompletteringar till dagens sortiment”.

 

Investerare kommer att erbjudas att teckna aktier enligt följande villkor:

 • Rätt att teckna Aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 1 juni 2016. För varje innehavd aktie får man en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. 
 • Sista dagen för handel med aktie som ger rätt till teckningsrätt är den 30 maj.
 • Teckning av nya aktier skall ske från och med den 3 juni till och med den 17 juni 2016.
 • Teckningskursen för de nya aktierna skall vara 0,23 kronor per aktie.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med
  3 juni - 15 juni.
 • Handel med BTA sker från och med 3 juni fram till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Betalning för tecknade aktier skall ske genom samtidig betalning, eller vid teckning utan företräde senast på betaldatum som framgår av separat utsänd avräkningsnota. Vid full teckning tillförs bolaget 11 266 420,97 kronor före emissionskostnader.
 • De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB.
 • CEO, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt  i) först till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och  ii) därefter till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt. Vid överteckning skall tilldelning enligt  i) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en ägde per avstämningsdagen och eventuell tilldelning enligt  ii) ske i poster om 20 000 aktier pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse av att teckna.
   
 • Läs även bif PDF-fil Emission
 •  

Mer information lämnas av

 

Lars Elmberg, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0708 – 237 004,  e-mail

 

Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail

 

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
 

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se 

Topics:
  Posted by NFO Drives on maj 25, 2016

 

Articles related to NFO satsar framåt