Nomineringskommitténs förslag till stämman 2016

 

Nomineringskommittén för NFO Drives AB (publ) har lämnat förslag till grund för beslut på Årsstämman för NFO Drives AB den 22 april 2016, se nedan samt bif PDF-fil.
 

Nomineringskommittén för NFO Drives AB (Publ)

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 22 april 2016, ber härmed undertecknad att få anföra följande.

 

Nomineringskommittén refererar till uppdrag från Årsstämman 2015.

 

Nomineringskommitténs sammansättning

Nomineringskommittén har fram till dags dato bestått av

Lennart Persson

Lars Elmberg

Peter Lilliehöök (sammankallande)

 

Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende

 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 

 *   Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall utgå med sammanlagt   
     475.000kr att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser.
     Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering,
     samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för NFO Drives AB, ges
     möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot
     fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som
     motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

 *   Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets

      revisor enligt löpande räkning.

*    Att stämman beslutar att ett arvode till Nomineringskommittén skall utgå med
     sammanlagt 30.000kr att fördelas inom Nomineringskommittén.

 

Val av styrelse

 

Nomineringskommittén föreslår

 

*    Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter .

*    Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa Årsstämma utgöra bolagets styrelse.

 

Åsa Agervald                        (Omval ledamot)

Lars Elmberg                        (Omval ledamot)

Eva-Britt Grönberg               (Nyval ledamot)*

Martin Hagbyhn                   (Nyval ledamot)*

Tomas Ängkulle                    (Nyval ledamot)*

                     

Val av revisor

 

*    Nomineringskommittén föreslår inga förändringar.

 

Val av nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår:

 

  • Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa Årsstämma utgöra bolagets nomineringskommitté.

 

Lennart Persson                   (Omval)

Peter Lilliehöök                     (Omval sammankallande)

Birgitta Svensson                 (Nyval)*

 

 

* PRESENTATION av de personer som föreslås till nyval

Till styrelsen:
Eva-Britt Grönberg 56 år, Lund

Fil kand 1982

Hp i Nationalekonomi, internationell inriktning och Företagsekonomi m.m.
Tidigare uppdrag:
South Development: Verksamhetschef | Akzo Nobel Industrial Coatings: Retail Manager

Nuvarande uppdrag:
Grönberg & Co: Ägare  |  Lunds Universitet, Industridesignskolan: Programkoordinator
 

Martin Hagbyhn 56 år, Malmö
Civilingenjör, Chalmers Göteborg
Tidigare uppdrag:
KF: Bl a säljansvarig för norra Sverige  |  Trelleborg Industri AB: Divisionschef  |   Partnertech AB: Marknadsansvarig  |  Kockums AB:  VD   |  Läckebyy Vatten: VD  | 
NEAT Electronics AB: VD.
Nuvarande uppdrag:
Enviro systems AB: VD (avgående)  |  Arc Aroma Pure AB: Styrelseledamot.

Tomas Ängkulle 59 år, Göteborg
Gymnasieingenjör, Göteborg
Tidigare uppdrag:
SKF: Experiment verkstaden och Maskinritkontoret (konstruktör)  |  Caran AB: Konstruktör och senare vice VD för Caran Alfa  |  XDIN AB: VD
Nuvarande uppdrag:  
Ratsit AB: Ägare och styrelseledamot  |  Kasi Technologies AB: Ägare och styrelseledamot  |

F-Power:  Styrelseledamot |  Cyrba AB: Delägare och VD (sedan 2012)  | 
Comfornette AB: Ägare  |  Brightvision AB: Styrelseordförande.


Till nom.kommittén
Birgitta Svensson, 54 år, Pretoria

Fil kand, Lunds Universitet
Nuvarande uppdrag: Äger och driver företag inom träindustrin i främst Botswana, Zambia och Sydafrika
 

Stockholm 12 april 2016

 

Peter Lilliehöök

Nomineringskommittén

 

 

Mer information lämnas av
Peter Lilliehöök, tel  08 678 02 50, mobil 0709890420
e-mail          

Topics:
  Posted by NFO Drives on april 15, 2016

 

Articles related to Nomineringskommitténs förslag till stämman 2016