Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden i NFO Drives företrädesemission

Idag, den 3 juni 2016, inleds teckningstiden i NFO Drives företrädesemission av aktier. Teckningstiden löper till och med den 17 juni 2016.

Styrelsens ledamöter samt andra närstående till bolaget har garanterat att teckna upp till 70 % av emissionen på totalt cirka 11,3 MSEK innan emissionskostnader.

Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på NFO Drives hemsida (www.nfodrives.se) AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och Eminova Fondkommission AB www.eminova.se

Bakgrund:  
NFO Drives är inne i ett expansivt skede och visar ett positivt rörelseresultat i senaste rapporten. Genom att investera dels i produktutveckling för att tidigare kunna möta kundernas efterfrågan, dels i kostnadseffektivisering och dels i en förstärkt försäljnings­organisation, kommer bolaget att kunna visa en större vinst betydligt tidigare än vid en mer försiktig expansion. Styrelsen anser att detta är ett positivt steg i företagets utveckling och erbjuder i första hand nuvarande aktieägare att delta i denna expansion. Erbjudandet sker i form av en företrädesemission. Styrelsens ledamöter samt andra närstående till bolaget har garanterat att teckna upp till 70 % av emissionen på totalt cirka 11,3 MSEK innan emissionskostnader.

”Det är en stor trygghet för styrelsen att emissionen är garanterad till 70 %. Det innebär sannolikt att emissionen blir fulltecknad – speciellt eftersom aktieägarna erbjuds cirka 17% rabatt på den senaste månadens genomsnittliga aktiekurs”, säger Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives. ”Det innebär att vi kan genomföra de nödvändiga kostnads­effektivi­seringarna på befintligt produktsortiment, öka marknadssatsningarna och även börja arbeta med kompletteringar till dagens sortiment”.

Investerare erbjuds att teckna aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna Aktier skall tillkomma bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 1 juni 2016. För varje innehavd aktie får man en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. 

Sista dagen för handel med aktie som ger rätt till teckningsrätt är den 30 maj.  

Teckning av nya aktier skall ske från och med den 3 juni till och med den 17 juni 2016. 

Teckningskursen för de nya aktierna skall vara 0,23 kronor per aktie.  

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med 3 juni - 15 juni. 

Handel med BTA sker från och med 3 juni fram till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Betalning för tecknade aktier skall ske genom samtidig betalning, eller vid teckning utan företräde senast på betaldatum som framgår av separat utsänd avräkningsnota. Vid full teckning tillförs bolaget 11 266 420,97 kronor före emissionskostnader. 

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Euroclear Sweden AB. 

CEO, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt  i) först till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och  ii) därefter till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt. Vid överteckning skall tilldelning enligt  i) ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en ägde per avstämningsdagen och eventuell tilldelning enligt  ii) ske i poster om 20 000 aktier pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse av att teckna.  

Nerladdningsbara dokument

NFO Drives 2016 emission memorandum

NFO Drives 2016 emission teckningssedel

NFO_Drives 2016 emission teaser

Mer information lämnas av 
Lars Elmberg
, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0708 – 237 004, e-mail
Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail

NFO Drives AB (publ)

Topics:
  Posted by NFO Drives on juni 3, 2016

 

Articles related to Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden i NFO Drives företrädesemission