Utfall av NFOs företrädesemission

NFO Drives AB (publ) (”NFO” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 22 april 2016, efter beslut av styrelsen den 24 maj 2016. Teckningstiden löpte under perioden 3 juni – 17 juni 2016. 

Den slutliga sammanräkningen visar att 42 158 489 aktier, motsvarande cirka 86,07 procent av företrädesemissionen, har tecknats och tilldelats de som anmält sig till teckning i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i teaser som offentliggjordes den 3 juni 2016 och i memorandum som offentliggjordes den 3 juni 2016. 

Inga aktier har tilldelats garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. Några garanter har däremot tecknat sig för aktier i enlighet med erbjudandet. Företrädesemissionen har således tecknats till 86,07 procent och tillför Bolaget cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader som uppskattas till ca 1 MSEK. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare.

Företrädesemissionen genomfördes genom att för varje innehavd befintlig aktie berättigar en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie i NFO. Teckningskursen per aktie uppgick till 0,23 SEK. 

Det är mycket bra att vi har landat emissionen med så hög teckning. Nu kan vi accelerera våra marknadsaktiviteter, utöka vårt produktsortiment och satsa fullt ut på vårt projekt att reducera tillverkningskostnader, säger Martin Hagbyhn CEO för NFO. 

Genom nyemissionen nyemitteras 42 158 489 aktier och antalet aktier i NFO ökar till 238 096 246 medan aktiekapitalet ökar med 2 107 924,45 SEK till cirka 11 904 812,30 SEK. 

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade i emissionen att omvandlas till nya aktier. Fram tills dess pågår handel med BTA på Aktietorget. 

Se PM som PDF-fil

 

Mer information lämnas av  

Martin Hagbyhn, CEO i NFO Drives AB
Tel 0733-765 700, e-mail  

 

NFO Drives AB (publ)  

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.  

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav. 

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se  
Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se  

Topics:
  Posted by NFO Drives on juni 23, 2016

 

Articles related to Utfall av NFOs företrädesemission_